Načela političkog programa

15. Porodica

Porodica je, bila i jeste, osnovna ćelija društva u kome se stiču navike, razvija ljubav, kultura, uče vrijednosti života, dobrota i vjera u druge ljude i zajednički život sa drugima. Proces vaspitavanja još uvijek je povjeren i vredniji je u porodici, nego u drugim segmentima društva. 


U porodici se sistem vrijednosti prenosi sa generacije na generaciju, a time jedno društvo ostavaruje kontinuitet svog nacionalnog bića, samosvijesti, kulture i odnosa “stariji i mlađ”. Porodica zaslužuje svu pažnju, jer obavlja i obrazovnu, socijalnu i bezbjedonosnu funkciju društva. Što je jača i stabilnija porodica i društvo je stabilnije i prosperitetnije.


Porodica zaslužuje podršku RSS zbog:

  • Stvaranja bezbjedne i srećne omladine,
  • Uloge koju ima u društvu
  • Veza koje nastaju među rodbinom i u okviru nje i sl.


RSS će porodicu podržavati usvajanjem privilegija majkama sa više djece i promovisanjem ugleda i statusa dobrih porodica i vrijednosti koje zastupaju.


Takođe, podizanjem nivoa pažnje i zaštite porodicama sa djecom sa posebnim potrebama, bez jednog roditelja, socijalno ugroženim porodicama u kojima je ispoljeno nasilje u porodici ili sa djecom koja su zanemarena.


Cilj RSS je stabilna, srećna, ekonomski zbrinuta, bezbjedna i napredna porodica sa što više djece.


PRISTUPNICA