Načela političkog programa

2. Ljudska prava i slobode

Republička stranka Srpske (RSS) smatra da su ljudska prava i slobode trajne i neotuđive vrijednosti savremenih država. Svi građani su jednaki i ravnopravni bez obzira na svoju nacionalnu, vjersku pripadnost, pol, rasu, političko uvjerenje ili bilo koju manjinsku pripadnost. 


Ni jedna od navedenih karakteristika ne smije i neće biti razlog diskriminacije. Svako je slobodan da u okvirima Ustava i zakona promoviše svoje vrijednosti, ne ugrožavajući iste takve vrijednosti drugih. 


RSS poštuje doslednu primjenu svih ljudskih prava i sloboda, definisanih u Povelji OUN, paktovima o građanskim, političkim i socijalno – ekonomskim pravima OUN i dokumentima usvojenim u okviru Savjeta Evrope, EU i OEBSa.


PRISTUPNICA